การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กลุ่มธุรกิจการเงินกียรตินาคินภัทร ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน สังคม นับตั้งแต่ปีแรกของการเริ่มก่อตั้งธุรกิจสถาบันการเงินใน พ.ศ. 2514 นับเนื่องถึงปี 2562 เป็นเวลา 48 ปี ตามปณิธานของคุณเกียรติ วัธนเวคิน ประธานผู้ก่อตั้งที่ว่า “เกียรตินาคินไปอยู่ที่ไหนต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ไปช่วยพัฒนาให้ชุมชนแห่งนั้นเจริญขึ้น เมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จก็ต้องเอื้อเฟื้อผู้อื่น” และได้ก่อตั้งมูลนิธิเกียรตินาคินภัทร พร้อมรวบรวมโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมที่ดำเนินการมาแล้วทั้งหมดไว้ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR after process) ในปี 2548 โดยใช้ชื่อว่า “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร” และเมื่อมีการร่วมกิจการระหว่างธนาคารและบริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2555 ขอบข่ายการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร จึงครอบคลุมถึงโครงการประจำอื่นๆ ในด้านสังคม ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เป็นการเพิ่มศักยภาพและความโปร่งใสของการบริหารจัดการและการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

มูลนิธิเกียรตินาคินภัทรเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการดำเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มธุรกิจฯ เนื่องจากมีพันธกิจในการ “มุ่งพัฒนาบุคลากรและเยาวชนของชาติ เพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพ” โดยมูลนิธิจะดำเนินการร่วมกับธนาคาร ทั้งในด้านงบประมาณและการนำทักษะของพนักงานมาสร้างประโยชน์ให้สังคม

กรอบการดำเนิน “โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร”

development_framework

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนและคุณภาพการบริการที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและลูกค้า อันถือเป็นพันธกิจสำคัญในฐานะสถาบันการเงินที่ดำเนินงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้าและประโยชนที่ยั่งยืนต่อสังคม


ส่งเสริมวินัยการเงิน
และสนับสนุนการศึกษา

education_1
education_2


ส่งเสริมจริยธรรม
และภูมิคุ้มกันสังคม

Religion_1
Religion_2


บรรเทาทุกข์
และสาธารณกุศล

Social_1
Social_2


พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน

Environment_1
Environment_2