ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

กรรมการ

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) New York University, U.S.A.
 • ปรัชญามหาบัณฑิต (M.Phil.,) (การเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) New York University, U.S.A.
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Sc.,เกียรตินิยม) (บริการขนส่งระหว่างประเทศ) State University of New York Maritime College,U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 10/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Strategic Board Master Class (SBM 5/2018)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและวางแผนด้านพลังงานของประเทศและของการไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย ณ ประเทศเยอรมนี ราชอาณาจักรสเปนและสาธารณรัฐฝรั่งเศส (2018)
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • บรรยายวิชาการ Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM)
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 23/2016
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • Advance Audit Committee Program (AACP 19/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program Update (DCP 99/2008)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 1. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 2. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการกำกับความเสี่ยง (เดิม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 3. 2555 - 2560
  ที่ปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 4. 2551 - 2555
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)

 5. 2551 - 2555
  ที่ปรึกษา

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)

 6. 2553 - 2555
  กรรมการ

  บริษัท ทุนภัทร จำกัด(มหาชน)

 7. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

 8. 2564 - ปัจจุบัน
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

  มหาวิทยาลัยบูรพา

 9. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการรัฐวิสาหกิจ

  การยาสูบแห่งประเทศไทย

 10. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์

  บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 11. 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการในคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

  สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 12. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

  กระทรวงการคลัง

 13. 2551 - ปัจจุบัน
  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 14. 2548 - ปัจจุบัน
  ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและธนาคาร (ระดับ 11)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 15. 2545 - ปัจจุบัน
  กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

  กระทรวงการคลัง

 16. 2544 - ปัจจุบัน
  กรรมการก่อตั้ง

  มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

 17. 2557 - 2561
  กรรมการอำนวยการ

  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

 18. 2555 - 2561
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหาร หนี้สาธารณะ

  กระทรวงการคลัง

 19. 2559 - 2560
  อนุกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาการกำกับดูแลสหกรณ์

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

 20. 2557 - 2560
  กรรมการ

  องค์การเภสัชกรรม

 21. 2542 - 2560
  ที่ปรึกษาด้านวิชาการและอนุญาโต ตุลาการเพื่อยุติข้อพิพาทจากธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้

  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย