นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ตำแหน่ง

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Science University of Maryland at College Park, U.S.A.
 • Master of Business Administration (Finance) University of Maryland at College Park, U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • CEO CLUB 2018 หัวข้อ “Start Less Finish More: Building Agility and Engagement with Objective and Key Results (OKRs)”
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Accreditation Program (DAP 82/2010)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10/2010
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประวัติการทำงาน

 1. 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 2. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง (เดิม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 3. 2555 - ก.ย. 2561
  กรรมการผู้จัดการใหญ่

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 4. 2556 - 2559
  ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 5. 2555 - 2556
  ประธานธุรกิจตลาดทุน

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 6. 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

 7. 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

 8. 2553 - 2555
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

 9. 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 10. 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 11. 2552 - 2555
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 12. 2558 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 13. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 14. มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด

 15. 2554 - 2556
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

 16. 2557 - มี.ค. 2561
  กรรมการ

  สมาคมธนาคารไทย

 17. 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 18. 2558 - 2559
  ประธานกรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด

 19. 2555 - 2558
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด