นายบรรยง พงษ์พานิช

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ตำแหน่ง

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance & International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 2/2012)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Accreditation Program (DAP 36/2005)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • The Role of the Chairman Program (RCP 5/2001)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 1. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 2. พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 3. 2555 - พ.ค. 2562
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 4. 2555 - 2558
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 5. 2553 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ

  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

 6. 2546 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 7. 2547 - 2555
  กรรมการอิสระ

  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 8. 2553 - 2560
  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 9. 2551 - 2560
  กรรมการอิสระ

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 10. 2551 - 2555
  กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 11. 2552 - 2554
  กรรมการ

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 12. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการอำนวยการ

  วชิราวุธวิทยาลัย

 13. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการบริหาร

  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 14. 2554 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการบริหาร

  มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 15. 2550 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

 16. 2545 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท สคเวอเร็ล (ประเทศไทย) จำกัด

 17. 2545 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการบริหาร

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

 18. 2545 - ปัจจุบัน
  กรรมการสภาที่ปรึกษา

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 19. 2545 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

 20. 2558 - 2559
  กรรมการ

  คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

 21. 2557 - 2559
  กรรมการ

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 22. 2557 - 2559
  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

  สำนักนายกรัฐมนตรี