นางดัยนา บุนนาค

กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration University of Texas, Austin, U.S.A.
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 10/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Forum หัวข้อ “Upcoming Financial Reporting Standards (TFRS 9, 15 and 16): Major Changes of Financial Reporting” (2018)
  KPMG In Thailand
 • Bangkok Fin Tech Fair 2018 : SME and Consumer Financial Solutions
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Independent Director Forum 2017 หัวข้อ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advance Audit Committee Program (AACP 25/2017)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program Update (DCPU 5/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11/2011
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • Role of the Compensation Committee (RCC 11/2010)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP 4/2000)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Fund Manager Course
  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 17/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ ผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1/2539 ทบทวน รุ่นที่ 7/2548 ทบทวน รุ่นที่ 11 (2/2550) ทบทวน รุ่นที่ 15 (2/2552)
  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ประวัติการทำงาน

 1. 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 2. ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท เอ็ดดูวิชั่น จำกัด

 3. 2557 - ปัจจุบัน
  ประธานคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบ

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 4. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 5. 2555 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาอธิการบดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 6. 2548 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท รักษาความปลอดภัยบุหลันบุรี จำกัด

 7. 2558 - ปัจจุบัน
  อนุกรรมการการลงทุน

  กองทุนการออมแห่งชาติ

 8. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการกำกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 9. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 10. ก.พ. - เม.ย. 2559
  กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญ

  กระทรวงการคลัง

 11. 2558 - 2559
  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

  การไฟฟ้านครหลวง

 12. ก.ค. - พ.ย. 2557
  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

  การไฟฟ้านครหลวง

 13. 2552 - 2557
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 14. 2553 - 2557
  ประธานคณะกรรมการวินัยบุคคลากรในธุรกิจตลาดทุน

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 15. 2555 - 2556
  ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และศุกูก

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 16. 2555 - 2556
  ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝงหรือตราสารที่ซับซ้อน

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 17. 2553 - 2556
  คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การยอมรับสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์เป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 18. 2553 - 2555
  ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 19. 2553 - 2555
  ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทศุกูก

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 20. 2553 - 2555
  ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการที่ออกหลักทรัพย์

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 21. 2553 - 2555
  ประธานอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝง

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์