นางกุลนันท์ ซานไทโว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายธนบดีธนกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Sciencein Computer Information System (MSCIS), New Hampshire College, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Family Business Governance (FBG 9/2017)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • IOD Special Event 6/2016 : การบริหารการสืบทอด Family Business อย่างมืออาชีพ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 8/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Governance for Executives (CGE 3/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP 37/2005)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 1. 2557 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายธนบดีธนกิจ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 2. พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 3. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานลูกค้าบุคคล

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  Princess Magg Foundation

 5. 2555 - 2559
  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด