นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

กรรมการ

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต California State University at Sacramento, U.S.A.
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP 36/2005)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 1. ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการ กรรมการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 2. 2559 - ม.ค.63
  กรรมการบริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 3. 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2547 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2559 - 2562
  กรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 6. 2547 - 2559
  กรรมการผู้จัดการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)