นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • สัมมนา "Director Briefing 1/2018 หัวข้อ Start Less, Finish More: Building Strategic Agility with Objectives and Key Results”
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Director Accreditation Program (DAP 36/2005)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 1. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 2. 2553 - 2555
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2546 - 2555
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

 5. 2546 - ปัจจุบัน
  รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

 6. 2556 - 2557
  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 7. 2553 - 2554
  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 8. 2553 - 2554
  กรรมการ

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 9. 2543 - 2555
  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

  บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

 10. 2550 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท เค เอส พี สแควร์ จำกัด

 11. 2553 - 2555
  ประธานกรรมการ

  บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด