นายศุภโชค ศุภบัณฑิต

กรรมการบริหาร

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและกลยุทธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศศินทร์)
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) Boston University, U.S.A

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 26/2561)
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 1. มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 2. ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2559 - 2562
  กรรมการผู้จัดการ สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2553 - 2559
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)