นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

ตำแหน่ง

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Science (Public Affairs) University of Southern California, U.S.A.

ประวัติการอบรม

 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership Workshop
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Bangkok FinTech Fair 2019
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 33/2016)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • IOD Special Event 6/2016 : Family Business Club Dinner : การบริหารการสืบทอด Family Business อย่างมืออาชีพ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program Update (DCPU 5/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 8/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Nomination and Governance Program (RNG 6/2014)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การวางแผนการเงินสำหรับผู้บริหาร (2012)
  สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • Current Issue Seminar (R-CIS 1/2008)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Corporate Governance and Social Responsibility (CSR 1/2007)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2 (2006)
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Board Performance Evaluation (2006)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • DCP Refresher Course (1/2005)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Certification Program (DCP 1/2000)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 1. 2554 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 2. 2548 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 3. 2555 - 2558
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 4. 2554 - 2557
  ประธานสายธนบดีธนกิจ

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 5. 2548 - 2555
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 6. 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการ

  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

 7. 2555 - 2559
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 8. 2542 - 2556
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด

 9. 2549 - 2554
  กรรมการ

  บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด