แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจฯ ในเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การทุจริตและการคอร์รัปชัน เป็นต้น

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถให้หรือไม่ให้ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส โดยข้อมูลดังกล่าว จะใช้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเท่ากัน ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจฯ จะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป