นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จะถูกติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (กลุ่มธุรกิจฯ ) ซึ่งคุกกี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการใช้งานและการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของคุกกี้แต่ละประเภท

 
คุกกี้อาจแบ่งได้หลายประเภท ดังนี้
 
1) คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Necessary Cookies) : เป็นคุกกี้ที่มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปอย่างปกติ ซึ่งไม่สามารถลบหรือปิดการใช้งานได้

2) คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functional Cookies): เป็นคุกกี้ที่จะช่วยจดจำการตั้งค่าการใช้งานที่ผู้ใช้บริการเคยตั้งไว้ เช่น ภาษา ขนาดตัวอักษร เป็นต้น
 
3) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ / การประเมินผล (Analytical / Performance Cookies): เป็นคุกกี้ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของกลุ่มธุรกิจฯ ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงใช้ในการประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
 
4) คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): เป็นคุกกี้ที่ใช้เพื่อใช้ในการนำเสนอและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มธุรกิจฯ โดยจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ หรือจำกัดจำนวนครั้งที่ผู้ใช้บริการจะเห็นโฆษณาดังกล่าว
 
5) คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies): เป็นคุกกี้ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดจากกรณีที่กลุ่มธุรกิจฯ มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Facebook, YouTube) ของบุคคลอื่นมายังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของกลุ่มธุรกิจฯ และผู้ใช้บริการได้มีการเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ได้ที่เว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่สามนั้นๆ

ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าการจัดการคุกกี้ รวมถึงการลบและเปิด/ปิด การใช้คุกกี้ด้วยตัวเอง ตามวิธีการที่ระบุไว้ในแต่ละเว็บเบราเซอร์ที่ใช้บริการ เช่น

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Microsoft Edge
  • Safari
การปิดคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลให้การทำงานของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเป็นไปอย่างไม่ปกติหรือไม่สมบูรณ์

สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติมได้ที่ AboutCookies.org