Loading...

รางวัลแห่งความสำเร็จและการจัดอันดับ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

• ระดับ “A”

แนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Stable” หรือคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

  

• รางวัล SMEs Excellence Awards 2019  ประเภท Gold Awards

ธนาคารได้รับรางวัลในฐานะสถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการลูกค้าให้มีการเติบโตและพัฒนา   อย่างยั่งยืน จากการประกาศรางวัลโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหาร  ธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

• รางวัล Thailand Sustainability Investment 2019

ธนาคารได้รับเลือกเป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562 หรือ Thailand Sustainability Investment 2019 จากการประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเป็นผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและมีการบริหารงานภายใต้บรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างโดดเด่น ซึ่งธนาคารได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

 

• ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ“ดีเลิศ”

ธนาคารได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 และได้รับตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

• การจัดอันดับ ESG100

ธนาคารได้รับเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่หน่วยงานอีเอสจีเรตติ้งของสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในรายชื่อ ESG 100 ประจำปี 2562 ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล โดยธนาคารได้รับคัดเลือกต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

• รางวัล Best Investment in Thailand 2019  

 

• รางวัล Best  ECM House in Thailand 2019 

 

• รางวัล Best Broker in Thailand  2019

บล.ภัทรได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจวานิชธนกิจ ธุรกิจตลาดทุน และธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย  จากงาน  FinanceAsia’s  Country Awards 2019 ที่จัดขึ้นโดย FinanceAsia นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย

 

• รางวัล Best Securities House, Thailand

 

• รางวัล Best Private Bank, Thailand

บล.ภัทร ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมในประเทศไทย  (Best Securities House, Thailand) ที่ได้คะแนนสูงสุดในประเทศไทย จากการโหวตของ Asiamoney Brokers’ Poll  ในโอกาสครบรอบ ASIAMONEY 30 ปี จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในตลาดทุนทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และรางวัลบริหารจัดการทรัพย์สินไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Private Bank, Thailand) โดยพิจารณาจากการเติบโตของทรัพย์สินภายใต้การดูแลอย่างต่อเนื่อง คุณภาพของคำแนะนำการลงทุน และความหลากหลายของทางเลือกการลงทุนที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า จากนิตยสาร Asiamoney นิตยสารด้านการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

• รางวัล Infrastructure Fund IPO of the Year 2019

บล.ภัทรได้รับรางวัล Infrastructure Fund IPO of the Year 2019 ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund (TFFIF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปสามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ จากงาน The Asset Triple A  Asia Infrastructure Awards 2019 จัดโดย The Asset นิตยสาร ชั้นนำด้านตลาดการเงินและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

• รางวัล SET Awards 2019  รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น (Securities Company Awards)

บล.ภัทร ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Securities Company Awards) อันเนื่องมาจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และมีผลการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและหลากหลาย และรางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนยอดเยี่ยม (Deal of the Year Award) จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ TFFIF จากการประกาศผล SET Awards 2019 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

• รางวัล Top Underwriting Securities  Firm 2019


• รางวัล Deal of the Year 2019

บล.ภัทร  ได้รับรางวัล  Top Underwriting  Securities  Firm ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชนให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 2561 และ รางวัล Deal of the Year ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเป็นธุรกรรมที่โดดเด่นที่สุดในปี 2561  จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 

• รางวัล Best Securities Company of the Year 2019

บล.ภัทร รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 (Best Securities Company of the Year 2019) โดยมีผลงานที่โดดเด่นและทำรายได้เป็นอันดับ 1 จากงาน Money & Banking Awards 2019 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร