Loading...

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

รางวัลแห่งความสำเร็จและการจัดอันดับ 2021

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

• ระดับ “A”

แนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Stable” หรือคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

 

รางวัล Thailand Sustainability Investment 2021

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้รับเลือกเป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2564 หรือ Thailand Sustainability Investment 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากการประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธนาคารและความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี สามารถปรับตัวและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์เปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย   ทุกฝ่าย ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (Environment, Social and Governance: ESG)

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2021

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒน์ ในงาน The State of Corporate Sustainability in 2021 ในฐานะที่องค์กรมีความมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อสาธารณะอันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนระยะยาว 

• การจัดอันดับ ESG100

ธนาคารได้รับเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่หน่วยงานอีเอสจีเรตติ้งของสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในรายชื่อ ESG 100 ประจำปี 2562 ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล โดยธนาคารเป็น 1 ใน 15 บริษัทได้รับคัดเลือกต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 7

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ“ดีเลิศ”

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 และได้รับตราสัญลักษณ์ 5 ดวงจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 


คะแนนประเมินระดับ “5 TIA” 100 คะแนนเต็ม    

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรเป็น 1 ใน 282 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนประเมินในระดับ “5 TIA” (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

รางวัล Best Securities House Award 2021

 

รางวัล Asiamoney Private Banking Awards 2021

บล.เกียรตินาคินภัทร ได้รับรางวัล Best Securities House Award 2021 (บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม) และ Asiamoney Private Banking Awards 2021: Best for Asset Management/ Discretionary Portfolio Management in Thailand (ไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยมด้านการบริหารสินทรัพย์หรือการจัดการพอร์ตการลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัท สำหรับประเทศไทย) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินในประเทศไทยที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น จาก Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย

รางวัล SET Award of Honor 2021

รางวัล Deal of the Year Award 2021 (Merger and Acquisition)

รางวัล Outstanding Asset Management Company 2021  

บล.เกียรตินาคินภัทรได้รับรางวัลจากงาน SET Award 2021 ด้วยผลการดำเนินงานอันโดดเด่น ท่ามกลางสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ได้แก่ 1. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่องในด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันตั้งแต่ปี 2019-2021 (SET Award of Honor) 2. รางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนยอดเยี่ยม ด้านการควบรวมกิจการ ในฐานะที่ปรึกษาด้านการเงิน จากธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 22.71 ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) และบลจ. เกียรตินาคินภัทร ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company)  โดยงานจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

รางวัล Top Underwriting Securities Firm 2020    

บล.เกียรตินาคินภัทร ได้รับรางวัล  Top Underwriting  Securities  Firm ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์มีมูลค่ารวมของการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 2563 จากงาน ThaiBMA Best Bond Awards  จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย