รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร การันตีทั้งศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ การให้บริการอันเป็นเลิศ การดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และได้รับการจัดอันดับจากองค์กรที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • อันดับเครดิตทริสเรทติ้ง ระดับ ‘A’
  แนวโน้ม “Stable” หรือคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
 • ผลประเมินหุ้นยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน SET ESG Ratings 2003  
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • รางวัล Sustainability Disclosure Award 2023 
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยสถาบันไทยพัฒน์ 
 • การจัดอันดับ ESG100
  1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานอีเอสจี เรตติ้ง ของสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 9 
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” และตราสัญลักษณ์ 5 ดวง
  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • คะแนนประเมินระดับ “5” เหรียญ (100 คะแนนเต็ม)
  จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 • รางวัล FinanceAsia Awards 2023
  ได้แก่ 1) รางวัลผู้นำทางด้านธุรกิจวานิชธนกิจ (Best Investment Bank in Thailand) ต่อเนื่องปีที่ 8 และรางวัลบริการธุรกิจตลาดทุนยอดเยี่ยมของประเทศไทย (Best ECM House in Thailand) ต่อเนื่องเเป็นปีที่ 2 จากงาน FinanceAsia Awards 2023 จัดโดยนิตยสาร FinanceAsia
 • รางวัล Best Investment Bank in Thailand
  ด้านวานิชธนกิจยอดเยี่ยมของประเทศไทย (Best Investment Bank in Thailand) จากงาน Euromoney Awards for Excellence 2023  จัดโดย Euromoney 
 • รางวัล Asiamoney Awards 2023 
  บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2566 (Thailand's Best Securities House 2023)  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และรางวัลวานิชธนกิจยอดเยี่ยมของประเทศไทยประจำปี 2566 (Thailand's Best Domestic Investment Bank 2023) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  จากการประกาศรางวัล Asiamoney Awards 2023 จัดโดย Asiamoney 
 • รางวัล Citywire Asia
  ด้าน Best Private Bank – Thailand และ Best Discretionary Portfolio Management – Thailand จากเวที Citywire ASEAN Awards 2022/23 ซึ่งจัดโดย Citywire Asia 
 • รางวัล Asiamoney Brokers Poll 2023
  ได้แก่ 1. รางวัล Best Domestic Brokerages ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2   
  2. รางวัล Best Domestic Brokerages for Research 
  3. รางวัล Best Domestic Brokerages for Sales 
  4. รางวัล Best Economist เป็นการยกย่องนักเศรษฐศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการวิจัยเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยมอบให้กับ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 3
 • รางวัล SET AWARDS 2023
  รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ของบริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันที่สามารถรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 – 2566 จากงาน SET Awards 2023  ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
 • รางวัล Morningstar Fund Awards 2023
  ด้านจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ ปี 2023 (Best Fund House – Domestic Fixed Income) และรางวัลกองทุนตราสารหนี้   ยอดเยี่ยม ปี 2023 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว (Mid/Long Term Bond) โดยกองทุนเปิด KKP Active Fixed Income Fund (KKP ACT FIXED)  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากงาน Morningstar Fund Awards 2023 จัดโดย Morningstar
 • รางวัล SET Awards 2023
  ด้าน ESG (Outstanding Asset Management Company Awards - ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากงาน SET AWARDS 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 • รางวัล Money & Banking Awards 2023
  กองทุนยอดเยี่ยม กลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน (RMF Equity Fund) โดย กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KKP EQRMF)  และรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม กลุ่มกองทุนยั่งยืน (ESG Fund) โดยกองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดเพื่อการออม (KKP SET50 ESG-SSF) จากงาน Money & Banking Awards 2023 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • อันดับเครดิตทริสเรทติ้ง ระดับ ‘A’
  แนวโน้ม “Stable” หรือคงที่
 • รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 2022 
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • รางวัลเกียรติคุณประเภทการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Award 2022
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยสถาบันไทยพัฒน์ 
 • 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในรายชื่อ ESG 100
  ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” และตราสัญลักษณ์ 5 ดวง
  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • คะแนนประเมินระดับ “5” เหรียญ (100 คะแนนเต็ม)
  จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • รางวัล ASEAN Asset Class Award
  ด้านการกำกับดูแลกิจการ จากโครงการ ASEAN CG Scorecard
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
 • รางวัล FinanceAsia’s Country Awards 2022
  ได้แก่ 1) รางวัลผู้นำทางด้านธุรกิจวานิชธนกิจ (Best Investment Bank in Thailand) ต่อเนื่องปีที่ 7 และโบรกเกอร์ ยอดเยี่ยม (Best Broker in Thailand) ต่อเนื่องปีที่ 7 จัดโดยนิตยสาร FinanceAsia
 • รางวัล Private Banking Awards 2022
  ด้านการจัดการพอร์ตการลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัท สำหรับประเทศไทย (Best for Discretionary Portfolio Management) ต่อเนื่องปีที่ 2 จัดโดยนิตยสาร Asiamoney
 • รางวัล Asiamoney Broker Polls 2022
  ได้แก่ 1) รางวัล Best Domestic Brokerages รางวัล Best Brokerages for Corporate Access (อันดับสาม) 2) รางวัล Best Economist (ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย) และ 3) รางวัล Best Analyst for Consumer Staples (นายศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์) จัดโดยนิตยสาร Asiamoney
 • รางวัล Asian Private Banker
  ด้านไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยมในประเทศ (Best Domestic Private Bank Thailand) จัดโดยนิตยสาร Asian Private Banker
 • รางวัล Alpha Southeast Asia Awards 2022
  ด้าน Best Wealth Management Bank in Thailand จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia
 • รางวัล Top 25 ASEAN Selectors
  ด้านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ดีให้กับนักลงทุน จัดโดย Citywire
 • รางวัล SET Awards 2022
  ได้แก่ 1) รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 2) รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยม (Deal of the Year Award) และ 3) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Management Company Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2022
  ได้แก่ 1) รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ประเภทตราสารหนี้ระยะปานกลาง/ยาว (Mid/Long Term Bond) โดยกองทุนเปิด KKP Active Fixed Income Fund (KKP ACT FIXED) และ 2) รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/Mid-Cap) โดยกองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY (KKP SM CAP) จัดโดย Morningstar
 • รางวัล Money & Banking Awards 2022
  ด้านกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทกองทุนหุ้นไทย (Equity Fund) จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ทริสเรทติ้ง ระดับ “A”
  แนวโน้ม “Stable” หรือคงที่
 • รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 2021
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลเกียรติคุณประเภทการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Award 2021
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์
 • 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในรายชื่อ ESG 100
  ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 7 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
  และตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • คะแนนประเมินระดับ “5” เหรียญ (100 คะแนนเต็ม)
  จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล Asiamoney Award 2021
  ได้แก่ 1) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities House Award) และ 2) รางวัลไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยม (Private Banking Award) จัดโดยนิตยสาร Asiamoney
 • รางวัล SET Award 2021
  ได้แก่ 1) รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) 2) รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยม (Deal of the Year Award : จากธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 22.71 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ) และ 3) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัล Top Underwriting Securities Firm 2020
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • อันดับเครดิตทริสเรทติ้ง ระดับ ‘A’
  แนวโน้ม “Stable” หรือคงที่
 • รางวัล SMEs Excellence Awards 2020 ประเภท Gold Awards
  จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 2020
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลเกียรติคุณประเภทการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Award 2020
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์
 • 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในรายชื่อ ESG 100
  ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
  และตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • รางวัล ASEAN Asset Class Award 2019
  ด้านการกำกับดูแลกิจการ จากโครงการ ASEAN CG Scorecard
 • คะแนนประเมินระดับ “5 TIA” 100 คะแนนเต็ม
  จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล Alpha Southeast Asia Awards 2020
  ได้แก่ 1) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best Equity House in Southeast Asia) 2) รางวัลที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของหุ้น IPO ‘CRC’ (Best Equity Deal of the Year) และ 3) รางวัลด้านการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (TBANK) (Best Secondary Deal of the Year จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia
 • รางวัลผู้นำทางด้านธุรกิจวานิชธนกิจ (Best Investment Banking House 2020) และรางวัลที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนที่โดดเด่น (Most Innovative Corporate Finance Advisory Firm 2020)
  จัดโดยนิตยสาร Global Business Outlook
 • รางวัล SET Awards 2020
  ได้แก่ 1) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันยอดเยี่ยม (Securities Company Award) 2) รางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนยอดเยี่ยม (Deal of the Year Award : จากธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และ 3) รางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนยอดเยี่ยม (Deal of the Year Award) ด้านการควบรวมกิจการจากธุรกรรมการรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (TBANK) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัลโบรกเกอร์ยอดเยี่ยม (Most Active House 2020)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • อันดับเครดิตทริสเรทติ้ง ระดับ ‘A’
  แนวโน้ม “Stable” หรือคงที่
 • รางวัล SMEs Excellence Awards 2020 ประเภท Gold Awards
  จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 2019
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในรายชื่อ ESG 100
  ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
  และตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • รางวัล FinanceAsia’s Country Awards 2019
  ได้แก่ 1) รางวัลผู้นำทางด้านธุรกิจวานิชธนกิจ (Best Investment in Thailand 2019) 2) รางวัลผู้นำทางด้านธุรกิจตลาดทุน (Best ECM House in Thailand 2019) และ 3) รางวัลโบรกเกอร์ยอดเยี่ยม (Best Broker in Thailand 2019) จัดโดยนิตยสาร FinanceAsia
 • รางวัล Asiamoney Award 2019
  ได้แก่ 1) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities House Award) โดยได้คะแนนสูงสุดในประเทศไทย จากการโหวตของ Asiamoney Brokers Poll และ 2) รางวัลไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยม (Private Banking Award) จัดโดยนิตยสาร Asiamoney
 • รางวัล Infrastructure Fund IPO of the Year 2019
  ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund (TFFIF) จัดโดยนิตยสาร The Asset
 • รางวัล SET Awards 2019
  ได้แก่ 1) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น (Securities Company Awards) และ 2) รางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนยอดเยี่ยม (Deal of the Year Award) จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ TFFIF จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company of the Year 2019)
  จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัล Top Underwriting Securities Firm 2019 และ รางวัล Deal of the Year 2019
  ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมหุ้นกู้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • อันดับเครดิตทริสเรทติ้ง ระดับ ‘A-’
  แนวโน้ม “Stable” หรือคงที่
 • รางวัล Power Deal of the Year 2018
  ในฐานะเป็นผู้จัดหาเงินกู้ (Arranger) ในการสนับสนุนสินเชื่อ (Syndicated Loan) แก่ บจ.ท็อป เอสพีพี จัดโดยนิตยสาร The Asset
 • รางวัล SMEs Excellence Awards 2018
  ประเภท Platinum Awards และ Gold Awards จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 2018
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในรายชื่อ ESG 100
  ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
  และตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • รางวัลโบรกเกอร์ยอดเยี่ยม (Best Broker in Thailand 2018)
  จัดโดยนิตยสาร FinanceAsia
 • รางวัล Annual Financial Institution Awards 2018
  ได้แก่ 1) รางวัลผู้นำทางด้านธุรกิจวานิชธนกิจ (Best Investment in Thailand) 2) รางวัล Best M&A House in Thailand) และ 3) รางวัล Best Private Wealth Management จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia
 • รางวัล Best Structured Products House Thailand 2018
  ในการให้บริการและเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนที่มีความซับซ้อนและตอบโจทย์ในสภาวะตลาดที่หลากหลาย จัดโดยนิตยสาร The Asset
 • รางวัล SET Awards 2018
  ได้แก่ 1) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น (Securities Company Awards) 2) รางวัลธุรกรรมทางการเงินดีเด่น (Deal of the Year Awards) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการแปลงสภาพของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียลคอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Fund House Awards Domestic Equity 2018)
  ประเภทกองทุนหุ้นภายในประเทศ จัดโดย Morningstar
 • รางวัลเกียรติยศกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี (Best Mutual Fund of the Year 2018)
  ในกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน (RMF Equity) จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • อันดับเครดิตทริสเรทติ้ง ระดับ ‘A-’
  แนวโน้ม “Stable” หรือคงที่
 • รางวัล The Best Business Model Execution Award
  จากความสำเร็จของโมเดล Preferred Partnerจัดโดยนิตยสาร The Asian Banker นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการธนาคารในภูมิภาคเอเชีย
 • รางวัล CISO of the Year Award 2017
  ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดยนิตยสาร Network World Asia
 • รางวัล Best Application Security Award 2017
  ด้านการทำซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันดีที่สุดและทำให้ธุรกรรมออนไลน์มีความมั่นคงปลอดภัยในระดับสูง จัดโดยนิตยสาร Network World Asia
 • รางวัล SMEs Excellence Awards 2017
  ประเภท Platinum Award จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 2017
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในรายชื่อ ESG 100
  ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
  และตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • SET Awards
  • 2017 Outstanding Securities Company Awards
 • EuroMoney
  • 2017 Best Local Brokerage Firm
 • Finance Asia
  • 2017 Best Thailand Deal (Saha Pathana Inter-HoldingPublic Company Limited)
  • 2017 Country Award - Best Broker Thailand
 • Alpha Southeast Asia
  • 2017 Best IPO Deal in Southeast Asia 2017 (B.Grimm Power)
  • 2017 Best Institutional Broker, Best Private Wealth ManagementBank
 • The Asset
  • 2017 Best M&A Adviser, Thailand
  • 2017 Best IPO, Thailand (B.Grimm Power)
 • Asia Money
  • 2017 Best Private Bank
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • อันดับเครดิตทริสเรทติ้ง ระดับ ‘A-’
  แนวโน้ม “Stable” หรือคงที่
 • รางวัล Investors Choice Award
  จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คะแนนเต็ม 100%ต่อเนื่องกัน 8 ปีซ้อน (ปี 2552-2559) จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รางวัล SET Award of Honor
  ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล(Corporate Governance Report) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัล SET Awards
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น(Outstanding Corporate Social Responsibility Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (ปี 2555-2557) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 2016
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในรายชื่อ ESG 100
  ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
  และตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • Institutional Investor
  • 2016 All-Asia Research Team: Thailand
 • Morningstar
  • 2016 Morningstar Fund Awards–Long Term Equity Fund Structured Retail Products (SRP)
  • 2016 Asia-Pacific Structured Products & Derivatives AwardsBest Distributor (South and Southeast Asia), Best Distributor (Thailand), Best Performance (Thailand)
 • EuroMoney
  • 2016 Awards for Excellence-Best Investment Bank in ThailandFinance Asia
  • 2016 20th Anniversary Platinum Awards-Best DomesticInvestment Bank, Best Domestic Private Bank, Best Domestic Equity House
  • 2016 Country Award-Best Private Bank, Best Broker
  • 2016 10th Anniversary Awards-Best Local Currency Bond Deal of the Year in SEA-BJC, Best Cross Border M&A Deal of the Year in SEA-BAY/Hatthakaksekar, Best Investment Bank in Thailand, Best M&A House inThailand, Best Wealth Management Bank in Thailand
  • 2016 Triple A Country Awards-Best Brokerage House
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • อันดับเครดิตทริสเรทติ้ง ระดับ ‘A-’
  แนวโน้ม “Stable” หรือคงที่
 • รางวัล Investors Choice Award
  จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คะแนนเต็ม 100%ต่อเนื่องกัน 6 ปีซ้อน (ปี 2552-2557) จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รางวัล SET Award of Honor
  ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัล SET Awards
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น(Outstanding Corporate Social Responsibility Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (ปี 2555-2557) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 2015
  จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในรายชื่อ ESG 100
  ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
  และตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
 • Finance Asia
  • 2015 Country Awards - Best Private Bank
 • Alpha Southeast Asia
  • 2015 Best Investment Bank, Best Institutional Broker, Best Private Wealth Management Bank
  • 2015 Best Bond Deal of the Year in Southeast Asia (CP ALL’s THB 20 billion unsecured debt)
 • The Asset
  • 2015 Triple A Country Awards – Best M & A House
 • Asia Money
  • 2015 Best Local Brokerage in Thailand
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • อันดับเครดิตทริสเรทติ้ง ระดับ ‘A-’
  แนวโน้ม “Positive”
 • รางวัล Investors Choice Award
  จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คะแนนเต็ม 100% จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รางวัล SET Award of Honor
  ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล(Corporate Governance Report) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัล SET Awards
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น(Outstanding Corporate Social Responsibility Awards) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 2014
  จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในรายชื่อ ESG 100
  จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
  และตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
 • Finance Asia
  • 2014 Country Awards - Best Private Bank
 • Alpha Southeast Asia
  • 2014 Best Private Wealth Management Bank in Thailand
  • 2014 Best institutional Broker in Thailand
 • The Asset
  • 2014 Triple A Country Awards – Best Investment House
 • IFR Asia
  • 2014 Asia Pacific Best Structure Equity Deal of the year(CPF USD 290.4 Million Exchangeable Bond)
 • Asia Money
  • 2014 Best Equity House in Thailand